Creştinii ortodoxi, cât și cei greco-catolici îi sărbătoresc astazi pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, cunoscuţi drept conducătorii cetelor de îngeri şi călăuze ale sufletelor spre Rai.

  • Sfântul Arhanghel Mihail este izbăvitorul de primejdii și necazuri, de boli și ispite.
  • Sfântul Arhanghel Gavriil este cunoscut ca ocrotitorul familiilor, al mamelor și al copiilor.

Conform tradiţiei, în această zi se face marea pomenire a tuturor morţilor din familie, iar credinţa populară spune că de Sfinţii Mihail şi Gavriil nu se lucrează. În România, Sfinții Mihail și Gavriil sunt patronii spirituali ai Jandarmeriei Române.

De sărbătoarea din 8 noiembrie sunt legate mai multe tradiții, obiceiuri și rugăciuni. Acestea sunt considerate a aduce noroc și sănătate.

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

Despre Sfîntul Mihail, se spune că luptă împotriva diavolului şi veghează la capul celor bolnavi. Dacă acestora le este scris să moară, Arhanghelul Mihail stă la capul lor, în partea dreaptă.

Se crede că în stânga stă diavolul. Arhanghelul Mihail are menirea de a-l salva pe muritor de acesta. I-ar reteza capul cu sabia.

Dacă bolnavii supraviețuiesc, Sfântul Mihail stă la picioarele lor.

Credincioșii trebuie să aprindă o lumânare, în 8 noiembrie, pentru a fi văzuți de păzitorii oamenilor

Cei doi sfinţi ar participa şi la Judecata de Apoi.

Gospodinele pregătesc “turta areţilor” (areţii sunt berbecii despărţiţi de oi); preparată din grâu sau porumb, turta este aruncată între oi; după cum cade, așa va fi rodul din primăvară: cu faţa în sus, va fi bine, iar dacă turta pică cu fața în jos, vor fi greutăți.

Sărbătoarea mai este numită și „Năpustitul areților” sau „Vara Arhanghelilor”

Despre Sfântul Mihail, se spune că are putere asupra soției lui Scaraoțchi, Mamareaua, care vrea să dea repede drumul la ger, pe pământ.

Se citesc rugăciuni de dezlegare după slujba religioasă. Preotul pune veșmintele preoțești peste credincioși. Este semn pentru vindecare și sfințenie

În timpul Sfintei Liturghii, unii crediincioși pun în fața preotului haine. Acesta trece peste ele.

Credincioșii împart pomană pentru sufletele morților – „Moșii de Arhangheli”.

În unele zone, finii duc nașilor colaci în dar. Obiceiul este pentru a aduce pace și fericire în familie.

Ce nu este bine să faci de Sf. Mihail şi Gavriil

La sărbătoarea de Sf. Mihail şi Gavriil 2023, se spune că trebuie să eviţi să te cerţi cu cei dragi. Dacă ai vreun conflict, este bine să îl rezolvi.

De Sf. Mihail şi Gavriil 2023, nu ai voie să ceri bani cu împrumut. Se spune că cine dă sau cere bani pe 8 noiembrie, nu va avea noroc tot anul.

În ziua de Sf. Mihail şi Gavriil, credincioşii nu au voie să facă treburi gospodăreşti. Mai exact, de Sfinţii Mihail şi Gavriil 2023, nu e bine să mături, să speli sau să coşi.

Se spune că dacă croşetezi de Sf. Mihail şi Gavriil, vei avea o moarte lentă.

De Sfinţii Mihail şi Gavriil, se spune că nu e bine să refuzi săracii. Este important să-i ajuţi pe cei mai puţin norocoşi şi să faci cât mai multe fapte bune pe 8 noiembrie.

Rugăciune ajutătoare către Sfântul Arhanghel Mihail

„Sfinte și mare Arhanghele al lui Dumnezeu, Mihaile, care cel dintâi în­tre îngeri stai dinaintea Treimii celei negrăite, sprijinul și păzitorul neamu­lui omenesc, care ai zdrobit în Ceruri cu oștile tale capul prea-trufașului dia­vol și rușinezi pururea pe pământ răutatea și viclenia lui, la tine alergăm cu cre­dință și ne rugăm ție cu dragoste: fii pavăza nestricată și coif tare Sfintei Bi­serici și neamului nostru dreptcredincios, păzindu-ne cu spada ta purtătoare de fulgere de toți vrăjmașii văzuți și ne­văzuți.

Nu ne lăsa pe noi, o, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără ajutorul și ocrotirea ta, pe cei ce lăudam astăzi sfântul tău nume. Iată că, deși mult gresiți suntem, nu voim să pierim întru fărădelegile noastre, ci să ne întoarcem la Domnul, ca să ne călăuzească spre lucruri bune.

Luminează mințile noastre cu lumina feței lui Dumnezeu, care strălucește tot­deauna pe fruntea ta ca un fulger la arătare, ca să putem pricepe care este voia lui Dumnezeu, bună și desăvârșită, în ceea ce ne privește, și să cunoaștem toate câte se cuvine nouă să le facem și câte să le trecem cu vederea și să le părăsim.

Întărește-ne cu harul Domnu­lui voința slabă și dorirea lipsită de vla­gă, că întărindu-ne în legea Domnului, să încetăm a ne mai primejdui cu cu­getele pământești și cu poftele trupești, aplecându-ne, după asemănarea copii­lor lipsiți de minte, către frumusețile degrabă pieritoare ale lumii acesteia și uitând în chip nesăbuit cele veșnice și cerești de dragul celor stricăcioase și pământești.

Și învrednicindu-ne a vedea prealuminatul chip al Preabunului nos­tru Domn și Stăpân, și căzând cu la­crimi la picioarele Lui, cuprinși de bucu­rie și umilin a sa strigăm: slava Ție, Preaiubitul nostru Mântuitor, Care pen­tru preamultă dragoste pe care o ai față de noi, nevrednicii, ai binevoit a trimi­te pe îngerii Tăi ca să slujească mân­tuirii noastre! Amin!”.

Rugăciune ajutătoare către Sfântul Arhanghel Gavriil

„O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă, şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face.

Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam, cu bunele şi cu relele noastre ne ştii; de aceea te rugăm să fii răbdător cu nedesăvârşirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădăm, iar întru cele bune să sporim, căci de îndreptarea omului scris este că şi îngerii se bucură. Deci pricină de bucurie înlesneşte-ne să fim Puterilor cereşti celor fără de trup, peste care Dumnezeu fruntaş te-a rânduit, Voievod între Voievozii cei de sus.

Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim. Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oştirile cereşti şi cu cetele drepţilor, spre împărăţia luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulţămită, laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”