În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134, alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 30 mai 2023, ora 14:00 .

Lucrările ședinței se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al Municipiului Dej.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului local, al Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul I al anului 2023.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Listei de investiții, Anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 60 din data de 30 aprilie 2020.

4. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirile noi sau reabilitate cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuială proprie lucrări pentru creșterea performanței energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare și tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii/scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru ASOCIAȚIA ”VIITORUL COPIILOR RAMSAU” – Dej.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte venituri datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Dej.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis denumită “Ajutor de minimis pentru diminuarea arieratelor bugetare în Municipiul Dej”, în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate Bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai Municipiului Dej.

8. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata taxei pentru obținerea Autorizației de construire și a timbrului de arhitectură pentru S.C. Arc Parc Industrial S.R.L.

9. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special în Adunarea Generală a Acționarilor Societății ”Transurb” S.A. Dej, din data de 31 mai 2023.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 56 din data de 27 aprilie 2023, privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pe terenul situat în Municipiul Dej, Strada Victoriei Nr. 1, pe care este edificat ”Spațiu comercial”.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pe Strada Lucian Blaga Nr. 2, Municipiul Dej.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu – pentru executarea lucrărilor de construire ”Clădiri comerciale – Parter, Amenajare incintă, Amplasare semnalistică, Totem publicitar și Împrejmuire, în Municipiul Dej, Strada Libertății Nr. 4/A.

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale de pe Lista de priorități, întocmită de către Comisia constituită conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 72 din data de 19 iulie 2012 și completarea cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 73 din data de 15 iulie 2021.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cantității estimate de 931,30 metri cubi masă lemnoasă, lemn de foc, pe anul 2023, din trupul de pădure Cetan, Jichiș și Bungăr.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor și prețurilor la Parcul Balnear Toroc.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului ”Îmbunătățirea accesului la coridoarele de mobilitate urbană a cartierelor Ocna Dejului și Viile Dejului, din Municipiul Dej”.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului ”Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de Străzile: Înfrățirii, Varga Catalina, Valea Codorului, Valea Jichișului, Nicolae Titulescu și Șomcutului și modernizare infrastructură străzi din zona urban – funcțională – Pintic”.

18. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special în Adunarea Generală a Asociaților clubului sportiv FOTBAL CLUB ”UNIREA” DEJ din data de 31 mai 2023.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de Criterii – Cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Dej.

20. Soluționarea unor probleme ale adminstrației publice locale.